Terme en Voorwaardes / Terms and Conditions

Deur die kliënt se aanvaarding van ‘n kwotasie bind die kliënt hom tot die volgende terme en voorwaardes:

1. 50% deposito is betaalbaar by aanvaarding van die kwotasie VOORDAT Mar-Leo Publiseerders enige dienste verskaf.

2. Die deposito is nie terugbetaalbaar nadat die kliënt die kwotasie aanvaar het en enige werk reeds gedoen is nie.

3. Die hoë definisie kunswerke sal voorsien word na goedkeuring van die proewe en VOLLEDIGE BETALING. Die proef kunswerke sal nie drukgereed of publiseerbaar wees nie. KunsWeb in samewerking met Mar-Leo Publiseerders onderneem om alle veranderinge aan die kunswerk aan te bring soos deur kliënt versoek.

4. Wanbetaling sal lei tot kansellasie van die ooreenkoms asook regstappe. In die geval dat Mar-Leo Publiseerders genoodsaak word om regstappe te neem sal die kliënt aanspreeklik gehou word vir die regskostes op kliënt-prokureur skaal.

5. In die geval van ‘n dispuut tussen die kliënt en Mar-Leo Publiseerders stem beide partye toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof.

6. Wanbetaling sal ook lei tot kansellasie van enige spesiale tariewe, pakkette en afslag. Die kliënt sal aanspreeklik wees vir die VOLLE bedrag vir kunswerk teen normale tariewe.

7. Alle kunswerke en geredigeerde manuskripte bly die eiendom van Mar-Leo Publiseerders tot volle vereffening. Indien die kliënt dié werke publiseer, herproduseer, uitdruk of kopieer sonder volledige betaling sal die kliënt die Kopiereg Wet 98 van 1978 oortree en sal regstappe teen die kliënt geneem word.

8. Mar-Leo Publiseerders onderneem om redigering en setwerk aan te pas soos versoek deur die kliënt. Die drukproses sal eers begin nadat VOLLEDIGE betaling en goedkeuring ontvang is. Geen veranderinge of herdruk sal geskied na goedkeuring en druk van boeke nie.

By accepting a quotation, the client is bound to the following terms and conditions:

1. 50% deposit is payable with accepting the quotation BEFORE Mar-Leo Publishers provides service of any kind.

2. The deposit is not refundable once the client has accepted the quotation and any work has already been done.

3. High definition art will be provided after approval of the proofs and PAYMENT IN FULL. The proof artworks will not be print-ready or publishable. ArtWeb, in conjunction with Mar-Leo Publishers, undertake to apply any and all changes to the artwork as requested by the client.

4. Non-payment / defaulting on payment will lead to the cancellation of the agreement as well as legal action. In case Mar-Leo Publishers is compelled to take legal action, the client will be held responsible for legal costs on a client-attorney basis.

5. In case of a dispute between the client and Mar-Leo Publishers, both parties agree to the jurisdiction of the Magistrate’s Court.

6. Non-payment / defaulting on payment will also lead to the cancellation of any special tariffs, packets and discount. The client will be held responsible for the ENTIRE amount for art at normal tariffs.

7. All art pieces and edited manuscripts remain Mar-Leo Publishers’ property until payment has been made in full. Should the client publish, reproduce, print or copy these works without full payment received, the client will be violating the Copyright Law 98 of 1978 and legal action will be taken against the client.

8. Mar-Leo Publishers agree to amend editing and set work at the client’s request. The printing process will only commence after FULL payment and approval has been received. No changes or reprints will occur after books have been approved and printed.